vrijdag 30 december 2016

Mennen in nachtmis kritisch op homohuwelijk en abortus

"OSS – Scheidend pastoor Cor Mennen heeft voor opschudding gezorgd tijdens zijn laatste nachtmis met kerst. In de preek was hij kritisch over onder meer het homohuwelijk en abortus.
Een kerkgangster, die anoniem wil blijven, laat aan Dtv weten: “Zoiets heb ik nog nooit gehoord. Het was ronduit schandalig wat hij zei. Het was niet de kerstgedachte die ik had verwacht.”

Mennen zelf laat weten zowel positieve als negatieve reacties te hebben gehad op de preek. Volgens hem is er een tweedeling in de kerk van conservatieven en mensen die meegaan in, zoals hij het noemt, ‘de decadentie van nu’. Daarmee doelt hij op het homohuwelijk, abortus en meeroudergezinnen. “We zijn dat allemaal normaal gaan vinden”, reageert Mennen" Lees hier verder en bekijk de video met een interview met de pastoor.

maandag 5 december 2016

Lang leve kardinaal Eijk die de kerk huis van God beschermd !!

"SAASVELD - Het bisdom Utrecht heeft de voorstelling The Armed Man in de kerk van Saasveld verboden. Dat meldt de perschef van het bisdom. Voorzitter Henri Veldhuis van de uitvoerende muziekvereniging Caecilia is verbijsterd.

Vorige week werd bekend dat ten behoeve van de voorstelling The Armed Man het marmeren altaar in de Plechelmuskerk tegen de zin van bisschop Eijk was vervangen door een verplaatsbaar houten altaar. Daarop werd de locatieraad ontslagen.

Vijftien bezoekers
De door de sloop ontheiligde kerk werd zaterdagavond met een ritueel van boete en verzoening weer in gebruik genomen. Slechts vijftien dorpelingen bezochten die eucharistie waarin het nieuwe altaar werd gezegend. Saasveld dacht dat het hoog opgelopen conflict met het bisdom was beslecht.

...........

'Geen multifunctioneel centrum'
Maar zelfs wanneer het werk beschouwd wordt als een concert, en dus niet als een mis, dan nog zou de voorstelling in de Plechelmuskerk in Saasveld geen doorgang mogen vinden van het bisdom, zegt Zuijdwijk. "Want de kerk is geen multifunctioneel centrum", aldus de perschef, die hoogst verbaasd is dat de voorstelling nog steeds gepland staat voor 17 en 18 december. Hij zal daar met het parochiebestuur over praten."

donderdag 22 september 2016

Wie zijn we als parochie, als priester, als bisschop


Wie willen we zijn als parochie?

We zien het proces van ontkerkelijking niet als een bedreiging maar eerder als een uitdaging. We merken dat er om ons heen nog steeds (steeds meer?) behoefte bestaat aan verbondenheid, zingeving en spiritualiteit. Je kunt denken aan de pelgrimsreizen naar Santiago de Compostella en aan de vele Boeddhabeelden die je her en der ziet. Veel mensen willen hoogte- en dieptepunten in hun leven niet meer vieren in kerkelijk verband, maar stellen wel prijs op een vormgeving waarin ‘de diepere laag van het leven’ wordt benoemd. Wij vinden dat ze daarvoor bij onze parochie terecht zouden moeten kunnen.

Wij willen breder denken dan de traditionele activiteiten die we gewend zijn. Dat betekent wel dat we deze koesteren en, zolang als dat mogelijk is, vanuit iedere kern willen blijven uitvoeren. Daarnaast willen we echter ook kijken welke andere activiteiten we kunnen opzetten. Dat zullen dan activiteiten zijn die te maken hebben met:
- gemeenschapsvorming
- de mogelijkheid om je verhaal te kunnen vertellen
- zingeving in brede zin.
We willen uitzoeken welke nieuwe wegen we kunnen gaan bewandelen.

vrijdag 16 september 2016

Filmopnames homohuwelijk mogen niet in katholieke kerk

Lang leve het parochiebestuur van de kerk in Monster die vasthoud aan de Katholieke leer en een homohuwelijk in hun kerk verbiedt.

"Een homohuwelijk, echt of nep, mag niet in de katholieke Sint-Machutuskerk in Monster. Op het laatste moment zijn filmopnames van de artfilm Waves of Hape verplaatst omdat het bestuur geen toestemming meer geeft. Regisseur Theodor van der Lans noemt het 'middeleeuwse praktijken'.

Dit zijn middeleeuwse praktijken

De filmopnames van Waves of Hope moesten op het laatste moment verplaatst worden toen het kerkbestuur ter ore kwam dat het niet om huwelijk tussen een man en een vrouw ging, maar om een homohuwelijk. ,,Wij waren benaderd over of ze de kerk mochten gebruiken voor een trouwscene," zegt parochiebestuurslid Bert Hartveld. ,,Het werd ons pas duidelijk dat het om een homohuwelijk ging, toen er in een plaatselijke krant een figurantenoproep stond voor een 'm/m'-huwelijk. Het overkoepelende gezag van de katholieke kerk is daar geen voorstander van en geeft daar geen toestemming voor. Of het nu in het echt is of in een filmscène."   

Onvoorstelbaar

Regisseur Theodor van der Lans vindt het besluit onvoorstelbaar. ,,Dit zijn middeleeuwse praktijken. Die oproep in de Monsterse Courant heeft kennelijk voor reuring gezorgd in het dorp en toen heeft het bestuur de toestemming ingetrokken. Deze reactie hadden we niet verwacht. Dit vind ik ongehoord." Lees hier verder.......

zaterdag 13 augustus 2016

Verontruste gelovigen lanceren ‘Credo voor katholieke gezinnen’

"Verontruste katholieken hebben vorige week een ‘Credo voor katholieke gezinnen’ gelanceerd die aan paus Franciscus zal worden aangeboden. Dat meldt LifeSiteNews.

Recht op ondubbelzinnigheid
Het gaat om een verklaring van een aantal waarheden van het katholieke geloof rond huwelijk en gezin die maatschappelijk zwaar onder druk staan. “Het is een eenvoudige, korte verklaring van geloof in de onveranderlijke leer van de Kerk waarvan wij als katholieke gezinnen het recht hebben dat deze ondubbelzinnig door al onze herders worden onderwezen, inclusief de paus”, aldus LifeSiteNews, een van de initiatiefnemers.

Initiatiefnemers
Het ‘Credo voor katholieke gezinnen’ is samengesteld door de Britse vereniging van katholieke gezinnen en LifeSiteNews met input van verschillende prelaten.
De initiatiefnemers roepen gelovigen op “biddend te overwegen” om het Credo te ondertekenen. Het doel is het Credo met alle steunbetuigingen aan paus Franciscus aan te bieden". ....Lees hier verder

zondag 26 juni 2016

Katholiek geloof en martelaarschap

Mgr. Athanasius Schneider, hulpbisschop van Astana

“Wees trouw tot de dood en Ik zal u de kroon van het leven schenken” (Apok. 2, 10). Deze woorden van onze Heer zijn een heilige opdracht voor iedere christen. Trouw zijn, betekent het geloof vasthouden dat in onze ziel is ingestort door de drie-ene God, in heel zijn volheid, zuiverheid en schoonheid zonder er iets aan de veranderen, zonder iets toe te voegen aan zijn onveranderlijke waarheden. “Het woord ‘ik geloof’ betekent: ik houd dat alles wat vervat  ligt in de geloofsartikelen volledig waar is; en ik geloof deze waarheden vaster dan wanneer ik ze met mijn ogen zag, omdat God die niet kan bedriegen noch kan bedrogen worden, ze aan de heilige katholieke Kerk heeft geopenbaard en door de Kerk aan ons.” (H. Pius X, De grote Catechismus).
De heilige Thomas van Aquino zegt: “Het geloof is een toestand van de geest waarbij het eeuwig leven in ons is begonnen” (Summa Theologica, II-II, q. 4, a. 1c). “Door het beamen van geloofszaken wordt de mens boven zijn natuur verheven” (Summa Theologica, II-II, q. 6, a. 1c). De voortdurende verkondiging van het leergezag leert ons dat zelfs het begin van geloof en het oprechte verlangen gelovig te zijn een genadegave is waardoor de inspiratie van de Heilige Geest onze wil omvormt van ongeloof tot geloof, van goddeloosheid naar godsvrucht. Daarom is een dergelijk begin van geloof niet van nature in ons en hebben zij die leven in strijd met de Kerk van Christus geen bovennatuurlijk geloof (vgl. 2de Concilie van Orange, can. 5: Denzinger-Schönmetzer 375).

donderdag 16 juni 2016

Catholic faith and martyrdom


Most Rev. Athanasius Schneider, Auxiliary Bishop of Astana

“Be faithful unto the death and I will give you the crown of the life” (Apoc 2:10). These words of Our Lord are a holy task for every Christian. To be faithful, means to keep the faith, which infused in our soul by the Triune God, in all its integrity, purity and beauty without changing nothing, without adding nothing to its unchangeable truths. “The word: I believe, means I hold everything that is contained in the articles of faith to be perfectly true; and I believe these truths more firmly than if I saw them with my eyes, because God, who can neither deceive nor be deceived, has revealed them to the Holy Catholic Church and through this Church to us.” (St. Pius X, Great Catechism).
Saint Thomas Aquinas says: “Faith is a habit of the mind, whereby eternal life is begun in us” (Summa theologica, II-II, q. 4, a. 1 c.). “Man, by assenting to matters of faith, is raised above his nature” (Summa theologica, II-II, q. 6, a. 1 c). The perennial sense of the Magisterium teaches us, that even the beginning of faith and the very desire of credulity is the gift of grace, which through the inspiration of the Holy Spirit reforms our will from infidelity to faith, from impiety to piety. Therefore such a beginning of faith is not naturally in us, and those who are alien to the Church of Christ have not the supernatural faith (cf. II Council of Orange, can. 5: Denzinger-Schönmetzer 375).
The Mysteries of Faith: “Mysteries of faith are truths above reason and which we are to believe even though we cannot comprehend them. We must believe mysteries because they are revealed to us by God, who, being infinite Truth and Goodness, can neither deceive nor be deceived. The mysteries cannot be contrary to reason, because the same God who has given us the light of reason has also revealed the mysteries, and He cannot contradict Himself.” (St. Pius X, Great Catechism).
The sacred Tradition: Tradition is the non-written word of God, which has been transmitted by word of mouth by Jesus Christ and by the apostles, and which has come down to us through the centuries by the means of the Church, without being altered. The teachings of Tradition are kept chiefly in the dogmatic decrees of Ecumenical Councils, the writings of the Holy Fathers of the Church, the unchanged and constant teachings of the Roman Pontiffs during a considerable long period of time, the words and practices of the sacred Liturgy. We must attach to Tradition the same importance as the revealed word of God, which Holy Scripture contains (cf. St. Pius X, Great Catechism).